Inari with shrimp

Inari with shrimp

65 UAH

inari, rice, cocktail shrimp, tobiko caviar, Japanese mayonnaise, onion

65 g
1 pcs.